मा. मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री