मिति २०७५/१०/०३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश न १ र स्थानीय सडक पुल समन्वय एकाई(LRBSU) बीच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर गर्दै सचिव श्री सगर कुमार राई र महाशाखा प्रमुखज्यूहरु