सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय,प्रदेश नं.१ मा तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको यसै मन्त्रालयको(सचिवस्तर) को मिति २०७९/०५/१७ को निर्णय बमोजिम भएका सरुवा तथा कामकाज सम्बन्धी विवरण।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण