मिति २०७७/१२/०१ गते प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह बाीच MOU(समझदारी-पत्र) हस्ताक्षर समारोहका झलकहरु।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण