सिफारिस हुन बाँकी बैकल्पिक उम्मेद्बवारहरुले मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना ।

अार्थिक वर्ष
फोटो
ग

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण