मिति २०७६/१०/०७ गते प्रदेश नं. १ तथा संघीय खानेपानी मन्त्रालय बीच खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका केही झलकहरु

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण