अभिलेख

अार्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज मिति प्रकार
०७५/०७६ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ वार्षिक प्रतिवेदन ०७५-७६_0.pdf 03/01/2021 - 16:26 प्रतिवेदन
०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ Final Print Copy MOPID1 वार्षिक प्रतिवेदन 077078_compressed.pdf 09/06/2021 - 12:14 प्रतिवेदन
०७७/०७८ Invitation for Sealed quotation for Metalic Improved Cooking Stove 01/21/2021 - 15:02 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for Sealed Quotation for the construction of Access Road Seal Quotation Notice_0.pdf 08/28/2019 - 13:27 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for bids for the Assessment, Supply, Delivery & Installation Domestic Bio-gas Plant 02/24/2020 - 09:22 बोलपत्र
०७६/०७७ Invitation for Bids/Sealed Quotation for Repairs and Maintenance of Micro Hydropower Project 02/27/2020 - 14:48 बोलपत्र
०७७/०७८ मिति २०७७/१२/०४ गते ई बिल र ब्लु बुक (सवारी दर्ता प्रमाण पत्र) छपाइ गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । 03/17/2021 - 15:14 बोलपत्र
०७८/०७९ Invitation for Sealed Quotation 08/27/2021 - 14:35 बोलपत्र
०७७/०७८ Invitation for sealed quotation for supply of Metallic Cooking Stove and installion of Solar Batter System 01/05/2021 - 15:41 बोलपत्र
०७७/०७८ प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति.pdf 01/08/2021 - 18:13 प्रेस विज्ञप्ती
०७८/०७९ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र 2078-07-11.pdf 10/28/2021 - 16:41 जानकारी, परिपत्र
०७७/०७८ प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६.pdf 03/05/2021 - 11:04 ऐन
०७७/०७८ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७.pdf 03/05/2021 - 11:07 ऐन
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:10 ऐन
०७६/०७७ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:13 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५ प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५.pdf 09/19/2019 - 10:09 ऐन
०७६/०७७ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५.pdf 02/27/2020 - 15:38 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_ऐन_२०७६_(राजपत्र).pdf 11/25/2019 - 22:27 ऐन
०७६/०७७ प्रदेश भवन ऐन, २०७६ प्रदेश_भवन_ऐन_२०७६_(राजपत्र)(1).pdf 11/25/2019 - 22:28 ऐन
०७७/०७८ प्रदेश नं.१ प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ प्रदेश नं.१ प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/05/2021 - 11:05 नियम
०७७/०७८ प्रदेश सार्वजनिक_खरिद_नियमावली_२०७७ प्रदेश सार्वजनिक_खरिद_नियमावली_२०७७.pdf 03/05/2021 - 11:06 नियम
०७६/०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ मुख्यमन्त्री_ग्रामिण_....राजपत्र.pdf 11/25/2019 - 22:20 नियम
०७८/०७९ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ प्रदेश_सवारी_तथा_यातायात_व्यवस्था_(पहिलो_संशोधन)_नियमावली_२०७८.pdf 10/27/2021 - 09:16 कानून, नियम
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापन Final notice_0.pdf 08/30/2019 - 15:18 प्रकाशन
०७६/०७७ मिति २०७६/०५/१३ गते नयाँ पत्रिकामा सेवा करारमा ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरको लागि प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त दस्तुर संशोधन गरिएको बारे 09/03/2019 - 16:39 प्रकाशन

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीयतह विवरण